Khóa học mùa hè: “Những nền tảng của nền kinh tế thị trường”, Chương trình do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) và Quỹ Nghiên cứu Kinh tế Atlas (AERF) – Hoa Kỳ phối hợp tổ chức