Đăng ký bản tin
Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam
Thứ Năm, 20/06/2024 04:33
Giới thiệu về Chuỗi Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam
16:43:00 17/04/2013
Chuỗi BCTN của VEPR

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam của VEPR là chuỗi báo cáo được xuất bản hàng năm nhằm tổng kết những thành tựu và khó khăn, cơ hội và thách thức của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời thảo luận có chọn lọc một số vấn đề kinh tế lớn ở mức chuyên sâu. Báo cáo là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lí, hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu cũng như tất cả những ai quan tâm đến các vấn đề kinh tế hiện nay của Việt Nam.

Các ấn phẩm Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam đã xuất bản:

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2009 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2008: Suy giảm và thách thức đổi mới” (NXB Tri thức)

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2010 với chủ đề “Lựa chọn để tăng trưởng bền vững” (NXB Tri thức)

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2011 với chủ đề “Nền kinh tế trước ngã ba đường”, (NXB ĐHQGHN)

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2012 với chủ đề “Đối diện thách thức tái cơ cấu kinh tế” (NXB ĐHQGHN)

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2013 với chủ đề “Trên đường gập ghềnh tới tương lai” (NXB ĐHQGHN)

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2014 với chủ đề “Những ràng buộc đối với tăng trưởng” (NXB ĐHQGHN)

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2015 với chủ đề "Tiềm năng hội nhập, thách thức hòa nhập" (NXB ĐHQGHN)

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2016 với chủ đề "Thiết lập nền tảng mới cho tăng trưởng" (NXB ĐHQGHN)

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2017 với chủ đề "Đẩy nhanh cải cách vì một nhà nước kiến tạo" (NXB ĐHQGHN)