Thứ Ba, 21/11/2017 02:14
Nhập ngày cần xem tin: 
 • Chiều ngày 28/11/2014, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) phối hợp với Khoa Kinh tế quốc tế, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội tổ chức Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 24 với chủ đề "Lịch sử các học thuyết kinh tế hiện đại".

 • Chiều ngày 24/10/2014, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 23 với chủ đề Sự lan tỏa và biến động của mức sinh lời tại các nước Đông Nam Á trước, trong và sau thời kỳ khủng hoảng”.

 • Chiều ngày 29/08/2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 22 với chủ đề Mô hình cảnh báo khủng hoảng – Áp dụng đối với Đông Nam Á.

 • Chiều ngày 25/07/2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 21 với chủ đề “Khu vực kinh tế phi chính thức tại Việt Nam: Phương pháp kết hợp định tính và định lượng”.

 • Chiều ngày 06/06/2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 20 với chủ đề “Mô hình phát triển bền vững cho các tổ chức tài chính vi mô. Trường hợp nghiên cứu: Việt Nam”.

 • Chiều ngày 25/04/2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 19 với chủ đề “Đánh giá tác động của FDI tới hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010”.

 • Chiều ngày 28/03/2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 18 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam từ năm 1991 đến nay – Chất lượng, hiệu quả và tính bền vững”.

 • Chiều ngày 28/02/2014, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 17 với chủ đề “Kinh tế thế giới: Triển vọng 2030”.

 • Chiều ngày 13/12/2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 16 với chủ đề “Chính sách tỷ giá và chính sách tiền tệ của các nước đang phát triển ở Châu Á - Thái Bình Dương”.

 • Chiều ngày 29/11/2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 15 với chủ đề “Tự do hóa kinh tế với phát triển tài chính trong nền kinh tế chuyển đổi: Trường hợp Việt Nam giai đoạn 1996-2012”.

 • Chiều ngày 25/10/2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 14 với chủ đề Liên kết Trung Quốc – Asean thông qua chương trình Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng”.

 • Chiều ngày 30/08/2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 13 với chủ đề “Kiểm tra sức chịu đựng các ngân hàng thương mại lớn ở Việt Nam”.

 • Chiều ngày 26/07/2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu Kinh tế và Chính sách số 12 với chủ đề “Tác động của mở cửa thương mại tới thu nhập của người lao động và vấn đề giảm nghèo tại Việt Nam”.

 • Chiều ngày 28/06/2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu kinh tế và chính sách số 11 với chủ đề "Ứng dụng mô hình IDP trong đánh giá hoạt động đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam và thị trường Lào 1989-2013".

 • Chiều ngày 3/5/2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN  đã tổ chức  Seminar nghiên cứu kinh tế và chính sách số 09 với chủ đề "Ứng dụng các mô hình VAR và VECM trong phân tích tác động của tỷ giá lên cán cân thương mại Việt Nam 1999-2012".

 • Chiều ngày 07/06/2013, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR ) đã tổ chức Seminar nghiên cứu kinh tế và chính sách số 10 với chủ đề "Ứng dụng phương pháp DEA trong đánh giá hiệu quả hoạt động và rủi ro của các NHTM Việt Nam 2008-2011".