Đăng ký bản tin
Các bài thảo luận chính sách
Thứ Năm, 20/06/2024 04:59
Phân loại:   Tác giả:   Nhà xuất bản:
 • Giới thiệu chung :This paper consists of three main parts. In the first section, we analyze the current situation of public debt and public debt management in Vietnam, focusing on providing sharp discussion on the draft revision of the Law on Public Debt Management; Next, we investigate the experiences of countries around the world and also study the recommendations made by international organizations and experts, focusing on key aspects of the draft law; Finally, some recommendations for the Revised Law on Public Debt Management are proposed.Download 
 • Giới thiệu chung :Bố cục của nghiên cứu này gồm ba phần chính. Trong phần đầu tiên, chúng tôi phân tích thực trạng nợ công tại Việt Nam và tình hình quản lý nợ công hiện nay, trong đó tập trung vào thảo luận về Dự thảo Luật quản lý nợ công sửa đổi; tiếp theo, chúng tôi tiến hành phân tích kinh nghiệm của các nước trên thế giới đồng thời nghiên cứu các khuyến nghị của các tổ chức và các chuyên gia quốc tế, tập trung vào các khía cạnh chính cần lưu ý của Dự thảo Luật; cuối cùng, một số khuyến nghị cụ thể cho Dự thảo Luật quản lý nợ công sửa đổi được đề xuất.Download 
 • Chủ biên : VEPR Research Division
  Giới thiệu chung :Minimum wage has been widely used as a tool to correct labor market imperfections that can result in an unfair distribution of gains in productivity. At the same time, minimum wage is the legal guarantee of the government for laborers in all industries and sectors where there exists labor relations, ensuring the basic needs for daily life of employees. However, when set incorrectly, the provisions on minimum wages can lead to unemployment, especially for workers with low qualifications and professions, and reduce the competitiveness of enterprises.Download
 • Chủ biên : Phòng Nghiên cứu VEPR
  Giới thiệu chung :Mức lương tối thiểu thường được sử dụng như là một công cụ nhằm sửa chữa những khiếm khuyết của thị trường lao động. Đồng thời, lương tối thiểu cũng là sự đảm bảo tính pháp lý của Nhà nước đối với người lao động trong mọi ngành nghề và khu vực có tồn tại quan hệ lao động, đảm bảo đời sống tối thiểu cho người lao động phù hợp với khả năng của nền kinh tế. Tuy nhiên, khi mức lương tối thiểu được xác định không chính xác, các quy định về lương tối thiểu có thể dẫn đến tình trạng thất nghiệp với người lao động, đặc biệt người lao động có trình độ và chuyên môn thấp, và giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Download
 • Chủ biên : VEPR Research Division
  Giới thiệu chung :The referendum in the UK closed with the winning of the leaving side. The new government of Prime Minister Theresa May also declared that the deadline for Brexit was the end Q1/2017. Such event imposed considerable effects on the UK economy as well as the global economy.For Viet Nam, we believe that Brexit would have inconsiderable impacts in both short term and long term as the economic relationship between Viet Nam and the UK is marginal against the relationship of Viet Nam and other major partners such as the US, China or Japan.Download
 • Chủ biên : Phòng Nghiên cứu VEPR
  Giới thiệu chung :Cuộc trưng cầu dân ý tại Anh đã kết thúc với thắng lợi thuộc về phe ủng hộ rời bỏ EU. Chính phủ mới của thủ tướng Theresa May cũng đã xác nhận thời điểm khởi động Brexit là trước Quý 2/2017. Sự kiện này có tác động không nhỏ tới nền kinh tế Anh cũng như kinh tế thế giới toàn cầu.Với Việt Nam, chúng tôi cho rằng Brexit sẽ không có nhiều tác động tới kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn, khi mà quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Anh là không thực sự lớn trong mối tương quan với các đối tác khác như Mỹ, Trung Quốc hay Nhật Bản.Download
 • Chủ biên : VEPR Research Division
  Giới thiệu chung :Based on accessible information and supposedly reasonable assumptions, this research assessed impacts of oil prices on state budget revenues in the range from 20 to 60 USD/barrel. The results show that with a one-dollar decrease in oil price, budget revenues will lower about 2.100 billion VND on average. Hence, when there are no optimistic alterations in oil market, oil price will still be less than 40 USD in 2016, which will significantly affect state budget revenues. Download
 • Chủ biên : Phòng Nghiên cứu VEPR
  Giới thiệu chung :Dựa trên những số liệu có thể tiếp cận được và những giả định được chúng tôi cho là hợp lý trong điều kiện hạn chế về điều kiện thông tin, nghiên cứu này đã tiến hành đánh giá ảnh hưởng của giá dầu tới nguồn thu ngân sách trong dải biến động từ 20-60 USD/thùng. Kết quả cho thấy nếu giá dầu giảm 1 USD, thu ngân sách từ các nguồn sẽ sụt giảm trung bình khoảng 2.100 tỷ đồng. Như vậy, trong trường hợp không có những đột biến theo hướng tích cực xảy ra trên thị trường dầu mỏ, và giá dầu sẽ vẫn ở dưới ngưỡng 40 USD trong năm 2016, nguồn thu ngân sách sẽ bị tác động tương đối nặng nề. Download
 • Chủ biên : VEPR Research Department
  Giới thiệu chung :Although public debt is understood clearly and intuitively to be the state’s debt, the calculation method and scope of the public debt are rather different among countries. To ensure the ability to compare and control the public debt vulnerabilities of all countries over the world, The International Monetary Fund (IMF) provided the statistical standard definition of public debt (IMF, 2001). This definition takes into account two basic elements: the institutional coverage and the debt instrument coverage.Download
 • Chủ biên : Phòng Nghiên cứu VEPR
  Giới thiệu chung :Trong bài thảo luận chính sách này chúng tôi phân tích các điểm khác biệt trong thống kê về nợ công của Việt Nam so với thông lệ quốc tế. Về cơ bản, cách tiếp cận của Việt Nam bỏ qua rủi ro phát sinh từ các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nằm ngoài Chính phủ và các quỹ bảo hiểm xã hội. Chúng tôi cho rằng cần thiết phải đồng bộ hóa chuẩn mực thống kê về nợ công của Việt Nam so với thế giới để giúp kiểm soát tốt hơn những rủi ro nợ công.Download