Thứ Bảy, 24/02/2024 12:59

Ước lượng chi phí kinh tế cho các tổ chức quần chúng công ở Việt Nam

11:31:33 16/12/2015

Nghiên cứu "Ước lượng chi phí kinh tế cho các tổ chức quần chúng công ở Việt Nam" là vô cùng hữu ích cho việc đổi mới về cơ chế chính sách trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đồng thời nó là nguồn thông tin quan trọng để Nhà nước sửa đổi bổ sung Luật Ngân sách, xây dựng Luật về Hội sắp tới" - Ông Nguyễn Ngọc Lâm, chuyên gia về các tổ chức hội quần chúng.

Download

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận
Captcha image