Đăng ký bản tin
Các bài thảo luận chính sách
Thứ Tư, 18/10/2017 10:52
Phân loại:   Tác giả:   Nhà xuất bản:
 • Chủ biên : VEPR Research Division
  Giới thiệu chung :Minimum wage has been widely used as a tool to correct labor market imperfections that can result in an unfair distribution of gains in productivity. At the same time, minimum wage is the legal guarantee of the government for laborers in all industries and sectors where there exists labor relations, ensuring the basic needs for daily life of employees. However, when set incorrectly, the provisions on minimum wages can lead to unemployment, especially for workers with low qualifications and professions, and reduce the competitiveness of enterprises.Download
 • Chủ biên : Phòng Nghiên cứu VEPR
  Giới thiệu chung :Mức lương tối thiểu thường được sử dụng như là một công cụ nhằm sửa chữa những khiếm khuyết của thị trường lao động. Đồng thời, lương tối thiểu cũng là sự đảm bảo tính pháp lý của Nhà nước đối với người lao động trong mọi ngành nghề và khu vực có tồn tại quan hệ lao động, đảm bảo đời sống tối thiểu cho người lao động phù hợp với khả năng của nền kinh tế. Tuy nhiên, khi mức lương tối thiểu được xác định không chính xác, các quy định về lương tối thiểu có thể dẫn đến tình trạng thất nghiệp với người lao động, đặc biệt người lao động có trình độ và chuyên môn thấp, và giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Download
 • Chủ biên : VEPR Research Division
  Giới thiệu chung :The referendum in the UK closed with the winning of the leaving side. The new government of Prime Minister Theresa May also declared that the deadline for Brexit was the end Q1/2017. Such event imposed considerable effects on the UK economy as well as the global economy.For Viet Nam, we believe that Brexit would have inconsiderable impacts in both short term and long term as the economic relationship between Viet Nam and the UK is marginal against the relationship of Viet Nam and other major partners such as the US, China or Japan.Download
 • Chủ biên : Phòng Nghiên cứu VEPR
  Giới thiệu chung :Cuộc trưng cầu dân ý tại Anh đã kết thúc với thắng lợi thuộc về phe ủng hộ rời bỏ EU. Chính phủ mới của thủ tướng Theresa May cũng đã xác nhận thời điểm khởi động Brexit là trước Quý 2/2017. Sự kiện này có tác động không nhỏ tới nền kinh tế Anh cũng như kinh tế thế giới toàn cầu.Với Việt Nam, chúng tôi cho rằng Brexit sẽ không có nhiều tác động tới kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn, khi mà quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Anh là không thực sự lớn trong mối tương quan với các đối tác khác như Mỹ, Trung Quốc hay Nhật Bản.Download
 • Chủ biên : VEPR Research Division
  Giới thiệu chung :Based on accessible information and supposedly reasonable assumptions, this research assessed impacts of oil prices on state budget revenues in the range from 20 to 60 USD/barrel. The results show that with a one-dollar decrease in oil price, budget revenues will lower about 2.100 billion VND on average. Hence, when there are no optimistic alterations in oil market, oil price will still be less than 40 USD in 2016, which will significantly affect state budget revenues. Download
 • Chủ biên : Phòng Nghiên cứu VEPR
  Giới thiệu chung :Dựa trên những số liệu có thể tiếp cận được và những giả định được chúng tôi cho là hợp lý trong điều kiện hạn chế về điều kiện thông tin, nghiên cứu này đã tiến hành đánh giá ảnh hưởng của giá dầu tới nguồn thu ngân sách trong dải biến động từ 20-60 USD/thùng. Kết quả cho thấy nếu giá dầu giảm 1 USD, thu ngân sách từ các nguồn sẽ sụt giảm trung bình khoảng 2.100 tỷ đồng. Như vậy, trong trường hợp không có những đột biến theo hướng tích cực xảy ra trên thị trường dầu mỏ, và giá dầu sẽ vẫn ở dưới ngưỡng 40 USD trong năm 2016, nguồn thu ngân sách sẽ bị tác động tương đối nặng nề. Download
 • Chủ biên : VEPR Research Department
  Giới thiệu chung :Although public debt is understood clearly and intuitively to be the state’s debt, the calculation method and scope of the public debt are rather different among countries. To ensure the ability to compare and control the public debt vulnerabilities of all countries over the world, The International Monetary Fund (IMF) provided the statistical standard definition of public debt (IMF, 2001). This definition takes into account two basic elements: the institutional coverage and the debt instrument coverage.Download
 • Chủ biên : Phòng Nghiên cứu VEPR
  Giới thiệu chung :Trong bài thảo luận chính sách này chúng tôi phân tích các điểm khác biệt trong thống kê về nợ công của Việt Nam so với thông lệ quốc tế. Về cơ bản, cách tiếp cận của Việt Nam bỏ qua rủi ro phát sinh từ các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nằm ngoài Chính phủ và các quỹ bảo hiểm xã hội. Chúng tôi cho rằng cần thiết phải đồng bộ hóa chuẩn mực thống kê về nợ công của Việt Nam so với thế giới để giúp kiểm soát tốt hơn những rủi ro nợ công.Download
 • Chủ biên : VEPR Research Department
  Giới thiệu chung :The forecasts show that in the period of 2016-2020, the average annual economic growth of Vietnam is unlikely to exceed 6% due to the lack of improvement in the dynamics and quality of growth.  The growth rate of investment may exceed 6% (at constant prices). Credit growth may be around 12-21% per year, depending on the perspective of the monetary policy (inflation targeting) and macroeconomic conditions. The annual rise of 12 to 21% is sufficient to maintain inflation within the target of 6%, regardless of different macroeconomic conditions.Download
 • Chủ biên : Phòng Nghiên cứu VEPR
  Giới thiệu chung :Các dự báo đều cho thấy trong giai đoạn 2016-2020, mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của Việt Nam khó có khả năng vượt mức 6% do động lực tăng trưởng không có nhiều cải thiện. Nếu nền kinh tế không nhận được động lực tăng trưởng mới từ sự cải thiện yếu tố năng suất lao động tổng hợp, trong khi đó các nguồn lực cơ bản là vốn và lao động không có nhiều khả năng cải thiện đột biến, sẽ dẫn đến nhiều khả năng tăng trưởng khó thoát khỏi khuynh hướng suy giảm dài hạn. Tốc độ tăng trưởng của vốn đầu tư cố định có thể trên 6% (theo giá cố định). Tín dụng tăng trưởng khoảng 12-15%, tùy theo quan điểm của chính sách tiền tệ. Mức 12-15% là mức bảo đảm để lạm phát duy trì trong mức mục tiêu 6%.Download